Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Oprop oan alle ôfdielingsparturen

Tiisdeitejûn 23 juny om 20.30 oere sil der foar de winkel fan ús nije shirtsponsor Tweewielers De Jong in foto makke wurde fan alle ôfdielingsparturen, jong en âld. Oan elkenien it fersyk om 20.15 oere oanwêzich te wêzen.