Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Ouder-Kind partij

Snein wie de lêtste partij fan dit seizoen, de opkomst wie wat meager. Mar de pertoeren dy’t der wienen ha der in moaie dei fan makke.

Utslachen:

Welpen/Pupillen

1e Jelle en Pieter Sieperda, 28 earsten foar, 9 tsjin.
2e Milan, Luka en Ria v/d Weg, 24 earsten foar, 12 tsjin.
3e Mark en Bertus Beckers, 17 earste foar, 18 tsjin.

Skoaljeugd/Jeugd

1e Johannes en Ypie Sijbesma, 21 earsten foar, 8 tsjin.
2e Arnout en Lieuwe Meijer, 21 earsten foar, 9 tsjin.
3e Jan en Gerrit Sijtsma, 18 earsten foar, 9 tsjin.
4e Robin en Herman v/d Weg, 17 earsten foar, 14 tsjin.

En de priis foar de moaiste outfit wie foar Johannes en Ypie.