Yn wike 17 binne de leden fan Keatsferiening Wommels mei ‘húskepapier’ lâns de doarren gien om jild yn te sammeljen foar nije ôfdielingsklean. De aksje hat € 900,- opbrocht. Wy as bestjoer binne hjir tige wiis mei.

Wy wolle dan ek alle frijwilligers, Tineke en Japke yn it bysûnder, betankje foar jimme ynset.

It bestjoer

Mei in net al te grutte opkomst fan 6 minsken, waard der moai keatst. Fuort de earste partij 5-5 6-6!

Geef je zo snel mogelijk op voor de federatie afdeling 2014

Categorieën: Welpen / Pupillen / Schooljeugd / Jeugd

Dit jier wie it oars as oars, gjin Keninginnedei, gjin rommelmerk, mar in Keningsdei en wol op 26 april.

Om’t de bêrn it ôfrûne seizoen gjin ôfsluter hân hiene, waard der ek foar dizze kategory in iepeningswedstriid organisearre. Eltsenien dy’t lid is fan’e feriening koe keatse op dizze dei.