Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 19.45 oere)

 

In een schitterende omgeving met prachtig weer en een geweldige inzet van
veel vrijwilligers is een KNKB HK Dames verkaatst, met Leeuwarden als
een verrassende winnaar.

Onze dames, Anke Marije, Anna Brecht en Judy moesten na een geweldige partij
tegen Berlikum in de halve finale Easterlittens voor laten gaan en genoegen
nemen met een derde prijs.

Bij de federatie in Easterein heeft Ilse Vellinga de 1e prijs te pakken. 3 keer gewonnen en maar 2 eersten tegen! Daar wordt je dus eerste mee!

Broer steven werd 2e bij de schooljeugd, ook 3 keer gewonnen. Op maar 1 eerst na, tweede geworden!

Tiisdei 20 en Woansdei 21 Maaie wie de TMB de Jong partij, in partij foar de jongerein! Yn totaal wiene der 50 bern oan it keatsen!

Ôfrûne snein is it jierlikse pearkekeatsen wer ferkeatst. De party dy ’t relaasjes foarmet, op ‘e proef stelt en wa wit wat noch mear. De temperatuer wie noflik, it sintje wie der meastentiids by en de opjefte wie goed. Dit soarge der ek foar dat der yn in A- en in B-klasse keatst wurde koe. Yn ‘e A-klasse 2 pultsjes fan 3 partoer, en yn ‘e B-klasse in gewoane list mei 14 partoer.