Karmasterkommisje  bestiet ut Jeannet Bos, Theunis Boonstra en fan ut it bestjoer Tineke Huitema. Dit jier ha we oan it begjin fan it keatsseisoen  in útnoeging bij us warbere leden troch de doar brocht om je oan it begjin fan it seizoen op te jaan bij in keatswedstriid te karmasterjen. En koene je op de side sjen wannear as je verwachte waren.

De foarsitter Anske Stapersma iepend de 111 ste leden fergadering. Der binne 5 bestjoersleden en 21 leden oawêsig. Appie Postmus en Pier Zijlstra ha witte litten net te kommen.

Het jaar 2013 was bestuurlijk gezien niet een van de gemakkelijkste jaren. Slechts 5 personen hadden zitting in het hoofdbestuur; 5 personen die ondanks hun drukke werkzaamheden, ( Egbert Postma en Jort Strikwerda studeerden af, terwijl Ytsje Hoekstra samen met haar man een volledig nieuw bedrijf: Andringastate oprichtten) toch kans zagen dat te doen wat van hun verwacht werd. 

Beste verenigingsbesturen en kaatsliefhebbers,

Zoals bekend zijn we bezig geweest om de kaatshandschoen weer overeenkomstig het bestaande reglement te krijgen. Woensdagavond 22 januari hebben we de laatste gesprekken gehad, zowel binnen het Hoofdbestuur als later met de kaatsers.