Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Vrijwilligers zijn voor elke vereniging nodig zo ook bij KF Wommels. Wij vragen dan ook aan u, de leden om ons te helpen door bv. een dag te keurmeesteren. Een beperkt bestuur van 5 man sterk is niet in staat om voorafgaand aan iedere KNKB wedstrijd opnieuw om keurmeesters te moeten vragen.

Donderdag 8 mei waren het bestuur, de jeugdcommissie en de sponsorcommisie door Jan Klaas Faber en Ytsje Hoekstra uitgenodigd voor een bezichtiging van hun afscheidscentrum Andringastate.

Hjoed mocht Anna-Brecht Bruinsma yn it reinige Fryslân nei Broeksterwâlde ta foar in t.i.l. wedstriid dames 1e klas. Tegearre mei Martine Tiemersma en Anouk Tolsma wûn sy de earste priis. Yn ‘e finale waard mei 5-0 6-4 wûn fan Nynke Kooistra, Esther Wagenaar en Harmke Siegersma. Fan herte lokwinske!

Moarn stjit foar Anna-Brecht yn Menaam de frije formaasje dames 1e klas op it programma, ek Anke Marije Pompstra komt dan yn aksje.

Ôfrûne tiisdeitejûn wie de earste pelotewedstriid  fan it seizoen yn Weidum tsjin it partoer fan Jellem/Bears. Der waard mei 8-10 wûn. Foar Wommels komme Judy Bergsma, Hester van der Meer, Esther Hoitinga, Kim Bos, Jetske Sieperda en Amarins Wiersma yn aksje. Wommels sit fjidder yn ‘e poule mei Easterwierrum, Weidum 2, Winsum 2 en Easterlittens. Oankommende tiisdei (13 maaie) stjit de thûswedstriid Wommels-Easterwierrum op it programma. It begjint om 19.00 op it keatslân fan Wommels.