Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Moarn stjit dizze KNKB wedstriid op it programma. Op ‘e list stean 10 partoer en it belooft in spannende keatsdei te wurden, sjoen de sterkte fan de partoeren. De list kinnen jim fia ûndersteande link besjen.

http://www.knkb.nl/pageid=7/wdstid=9914/wedstrijd.html

De winners fan de dei krije noch in ekstra priiske, in tagongskaart mei tribunekaart foar de oankommende Freuleparty. Yn tsjinstelling tot ûs jierprogramma begjint de wedstriid net om 10.00 mar om 11.00 en de karmasters wurde om uterlik 10.45 ferwachte.

Mei 17 partoer op’e list en in skitterend moai waar, wie der op himelfeartsdei 29 maaie it famyljekeatsen. Der waard keatst mei in winners- en ferliezersronde. Yn sawol de winners- as de ferliezersronde waarden der spannende finales spiele. By de winners wûn famylje Klynsma mei 5-5 6-4 fan famylje Strikwerda, en by de ferliezers wûn famylje Dooper mei 5-5 6-2 fan famylje Fopma.

In een schitterende omgeving met prachtig weer en een geweldige inzet van
veel vrijwilligers is een KNKB HK Dames verkaatst, met Leeuwarden als
een verrassende winnaar.

Onze dames, Anke Marije, Anna Brecht en Judy moesten na een geweldige partij
tegen Berlikum in de halve finale Easterlittens voor laten gaan en genoegen
nemen met een derde prijs.

Bij de federatie in Easterein heeft Ilse Vellinga de 1e prijs te pakken. 3 keer gewonnen en maar 2 eersten tegen! Daar wordt je dus eerste mee!

Broer steven werd 2e bij de schooljeugd, ook 3 keer gewonnen. Op maar 1 eerst na, tweede geworden!