Sa’t de measte minske fêst wol sjoen ha, hat de webside fan’e feriening in tiidsje ‘offline’ west. Fanôf hjoed is der wer ‘online’ yn in nij joske!

Binnenkort start weer een cursus nieuwe clubscheidsrechters. Voor meer informatie gaat U naar: www.knkb.nl of www.kaatsacedemie.nl

Karmasterkommisje  bestiet ut Jeannet Bos, Theunis Boonstra en fan ut it bestjoer Tineke Huitema. Dit jier ha we oan it begjin fan it keatsseisoen  in útnoeging bij us warbere leden troch de doar brocht om je oan it begjin fan it seizoen op te jaan bij in keatswedstriid te karmasterjen. En koene je op de side sjen wannear as je verwachte waren.

De foarsitter Anske Stapersma iepend de 111 ste leden fergadering. Der binne 5 bestjoersleden en 21 leden oawêsig. Appie Postmus en Pier Zijlstra ha witte litten net te kommen.