Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Jort Strikwerda 5 2 Bouke Fopma
Jildou 6 2 Frans Fopma
Wietse Fopma 5 5 Jelle de Vries
Durk Klijnsma 6 2 Folkert

De Wommelser Pelote froulju ha justerjûn wûn mei 9-4, 6-2 fan Weidum 2

Jacob Klaas Haitsma 1e priis op de frije formaasje manlju haadklasse yn St. Anne

Anke Marije Pompstra 1e priis op de frije formaasje froulju earste klasse yn Pingjum