Op snein 11 juny sil der pearkekeatst wurde. Ek dizze partij begjint oars as yn it boekje oanjûn stiet om 11:00 oere.

Op 30 maaie is de twadde kompetysje wedstriid jeu de pelote keatst yn Easterwierum. 

Kabouters

Er werd gekaatst in 2 poules. De nummers 1 van de poule kaatsten om de 1e of  2e

prijs. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3e of 4e  prijs. De parturen in de poule waren gezien de uitslagen aan elkaar gewaagd.

Ofrûne tongersdei 25 maaie is de Franke Osinga partij keatst.