Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Prijswinnaars Federatie Littenseradiel Alle categorien te WOMMELS

Prijswinnaars Federatie Littenseradiel Alle categorien te WOMMELS

WELPEN:

Winnaarsronde:

 1. Romy Postma
  Fedde Harsma
 1. Durk Bootsma
  Judith van der Weerdt
 1. Doutsen Porte
  Stijn Vincke

Verliezersronde:

 1. Thomas Buma
  Milan van de Weg
 1. Eva Rob
  Hylke de Haan

PUPILLEN:

 1. Geert Hansma
  Wiebe S Leenstra
 1. Pascal Poelstra
  Maureen Noordhuis

SCHOOLJEUGD:

Winnaarsronde:

 1. Bote Altenburg
  Robin van de Weg
 1. Rutger Wiersma
  Jasper Pranger
 1. Jeroen de Boer
  Mark Klijnsma

Verliezersronde:

 1. Daphne Terpstra
  Jasper de Boer
 1. Luuk van de Schaar
  Sipco Greidanus

JONGENS & MEISJES

 1. Rianne Nutma
  Klaas Bosma
 1. Sander R Pranger
  Fabian Noordhuis