Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Rabobank aksje

Yn de moanne desimber kin der fia de webside fan de Rabobank wer stimd wurde op dyn favorite feriening. Mei dizze stim krijt de feriening € 5,- fan de Rabobank. Stimme kin at jo in rekkeningnûmer ha by de Rabobank.
Stimme kin fia ûndersteande link.
Us ferieningscode is RLS113.
Tige tank!