Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Regiokeatsen

Sneon 6 juny in federaasjepartij foar sawol de jongerein as de senioaren. De wedstryd is foar keatsers út de federaasje Littenseradiel, Snits, Wûnseradiel, Boalsert, Warkum en Balk. Opjaan kin oan’t tongersdei 4 juny 19.00 oere op de side fan de KNKB.