Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Robot maaiers…..

De KF hat twa robot maaiers oanskaft, de ofbakening is oanbrocht en de maaiers bin al yn aksje.
Klik op de foto om dizze hielendal yn byld te krijen.