Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Schoolmeisjes van Wommels goed bezig(uitslagen 8 en 9 augustus)

Een prima kaatsweekend voor onze 2 kaatsende schoolmeisjes, Elske en Rixt. Beide dames dit weekend 2x in de prijzen, Elske won 2x de 3e prijs en Rixt 2x de 1e. In Peins was een vrije formatie wedstrijd voor de meisjes, Hester Bruinsma pakte hier de krans in een sterk deelnemersveld, Martzen Deinum haalde de 3e prijs binnen. Femke Terpstra uitkomend bij de pupillenmeisje haalde een mooie 2e prijs binnen.