Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Sealkeatsen

Op sneon 17 desimber wie de jierlikse sealkeatswedstryd yn Easterein. Trije kear in ferskillende list, mei úteinlik 3 priiswinners;

1e priis  Jan Tjerkstra

2e priis  Jort Strikwerda

3e priis  Klaas Bouke Faber