Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Sneon 11 july

Sneon is der allegear keats drokte yn Wommels, op it keats fjild komme de froulje 1e klas yn aksje, dit begjint om 11.00. Op it oanlizzende sportfjild wurd der troch alle federaasje jeugd keatst, sy gean ol los om 9.30. Dus kom gesellich efkes del, de kofje stiet altiten klear.