Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Sport- en spel instuif groot succes!

Grote opkomst dinsdag 24 februari op de sport- en spel instuif in de sporthal van Easterein. KF Wommels was hier aanwezig. Onder leiding van Wietse Fopma kregen de fanatieke deelnemers  kaatstraining. Supergeslaagd!