Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Sport- en spelinstuif Easterein

Kom jij dinsdag 24 ferbruari a.s ook op de sport- en spelinstuif in sporthal de Greidhoeke Easterein?

KF Wommels staat er ook!

Groep 3 t/m 5 van 12.45 tot 14.35 uur Groep 6 t/m 8 van 14.45 tot 16.35 uur

Kosten per kind 2 euro.