Tredde priiswinners FB Oranjewoud Cup

Anna-Brech Bruinsma, Sjanet Wijnia en Anke-Marije Pompstra winne de tredde priis op de FB Oranjewoud Cup.

Foto’s binne makke troch Henk Bootsma.