Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Tredde priiswinners FB Oranjewoud Cup

Anna-Brech Bruinsma, Sjanet Wijnia en Anke-Marije Pompstra winne de tredde priis op de FB Oranjewoud Cup.

Foto’s binne makke troch Henk Bootsma.