Twa earste priizen op’e takomstpartij!

Sjanet Wijnia en Habtamu de Hoop wûnen ôfrûne woansdei beide de 1e priis op’e takomstpartij yn Easterbierrum! Fan herte lokwinske beide!