Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Twa earste priizen op’e takomstpartij!

Sjanet Wijnia en Habtamu de Hoop wûnen ôfrûne woansdei beide de 1e priis op’e takomstpartij yn Easterbierrum! Fan herte lokwinske beide!