Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Uitslagen jeugd federatie 22 mei

Afgelopen vrijdag hebben Robin vd Weg en Sietze Stoffelsma beide de 1e prijs binnengehaald bij een federatiewedstrijd in Boazum. Robin bij de jongens en Sietze bij de schooljongens.