Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Uitslagen week 26

We kunnen weer wat prijsjes noteren na dut weekeind:
Jan Sijtsma 2de in verliezers d.e.l in Harlingen B klasse

Jan Sijtsma 2de in winnaars d.e.l in Franeker B klasse

En Robin 2de in verliezers in Franeker