Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Útslach peloten 20 maaie

De twadde wedstryd foar de Wommelser froulju is eindige yn 9-3 foar Weidum. Wommels sit dit jier yn de A-poule mei Weidum, Winsum, Wiuwert/Britswert, Spannum en Mantgum. De folgjende wedstryd is takom tiisdei om 19.00 yn en tsjin Spannum.