Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Útslaggen fan it ôfrûne wykein

Femke Terpstra behelle een 3e priis yn Burgum by de KNKB.

Nynke Beckers hie fan’t wykein de 2e priis by de skoalfamkes yn’e winnersronde en Rixt Wijnia de krânse. It wie in spannende finale mei 5-5 6-4 yn Wier.

Luka van der Weg behelle de twadde priis by de pupillen jonges B yn Dronryp.

Milan van der Weg behelle de tredde priis by de welpen jonges B yn Hommerts-Jutryp.