Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Utslaggen fan it ôfrûne wykein

Ek it ôfrûne wykein waard der wer keatst troch ús leden.

– Jan Sijtsma waard earste iene A klasse in Ferwert by de skoaljongens

-Luka van der Weg waard sneon twadde yn Kimswerd by de pupillen jonges B-poule.

– Elske Deinum waard earste by de ferliezers yn Easterlittens by de skoalfames B.

– Nynke Beckers waard twadde by de ferliezers yn Easterlittens by de skoalfamkes B.

– Op de famkes ôfdieling waarden Rixt Wijnia, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia earste yn Sint Annaparochie.