Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Wommels wint tredde priis op de afdeling dames hoofdklasse

Op 6 maaie is der yn Frentsjer de tradisjonele seizoensiepening foar de afdelingshoofdklasse keatst. 

Hjir is it Wommelser partoer mei Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia tredde wurden. Yn’e heale finale ha se úteinlijke winner Berltsum net keare kinnen en ferlear Wommels mei 5-3 en 6-0.