Additional menu

oktober, 2016

26okt20:00ALV

Details

Oan alle leden fan Keatsferiening Wommels

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

woansdei 26 oktober 2016 om 20.00 yn de kantine.

Wurklist

  1. Iepening
  1. Notulen gearkomste 30 maart 2016
  1. Ynkommen stikken en meidielingen
  1. Ferslach kompetysje 2016
  1. Ferslach jeugdkommisje

SKOFT mei ferlotting

  1. Oereidzjen Freule 2016
  1. KNKB wedstriidkalinder
  1. Bestjoerlike konsekwenties
  1. Stichting Freule
  1. Omfreegjen

Bestjoer

KF Wommels

Tijd

(Woensdag) 20:00

Locatie

Kaatsveld Wommels

Geins, Wommels

X