Additional menu

mei, 2014

29mei13:00Famyljekeatsen (himelfeartsdei)

Details

In partoer moat op syn minst bestean út 2 keatsers mei deselde efternamme. It giet hjirby om keatsers dy famylje binne tot yn ‘e tredde graad. Der mei dus wol mei neven en nichten keatst wurde, mar net mei efterneven en -nichten. Ferkearing en byinoar-wenje wurde wol as famylje rekkene. Yn bysûndere gefallen beslút it bestjoer. Fan elts partoer moat der op syn minst ien lid wêze fan ‘e feriening. De minimale opslachôfstân is 12 meter.

Tijd

(Donderdag) 13:00

Locatie

Kaatsveld Wommels

Geins, Wommels

X