De Poiesz sponsor aksje is wer los gien en dit kear docht de keatsferiening ek mei. Op 24 maart, fan 10 oan’t 3 oere, sil in oantal leden yn de Poiesz yn Skearnegoutum us club promoote.
Jim kin munten foar de club yn in spesiale koker foar de kf dwaan, sa wurd de KF finansjeel stipe.

Fierder kin jim ek jim stim op us utbringe fia de website fan de Poiesz, dit kin fia dizze link:

https://www.poiesz-supermarkten.nl/toolkit/jsa-stemactie

As winkel “Scharnegoutum” en dan stimme op de KF Wommels, alfest betanke.

Alle moandeis is der fan 17.00 oant 18.00 oere wintertraining foar de jeugd yn it Trochpaad.
Der komme no noch 8 trainingen.

Bij de KNKB is onlangs de cursus voor jeugdscheidsrechter begonnen. Vanuit Wommels doet Wessel mee, bij deze veel succes!

Folgjende wike woansdei, 27 desimber, 17:00 is der sealkeatsen! Jou dy gau op: