Yn de moanne desimber kin der fia de webside fan de Rabobank wer stimd wurde op dyn favorite feriening. Mei dizze stim krijt de feriening € 5,- fan de Rabobank. Stimme kin at jo in rekkeningnûmer ha by de Rabobank.
Stimme kin fia ûndersteande link.
Us ferieningscode is RLS150.
Tige tank!

Ek yn 2016 wol Keatsferiening Wommels jo foarsjen fan oaljekoeken. Sawol naturel as krinten oaljekoeken kinne besteld wurde en sille op âldjiersdei foar 12.00 oere middeis by jo brocht wurde.

Op 19 desimber wurd hûs oan hûs in bestelformulier besoarge. Dizze wurd tusken 20 en 24 desimber troch ús frijwilligers ophelle. De priizen binne as folgest;

1 oalje/krinten     € 1,00

5 oalje/krinten     € 4,00

10 oalje/krinten   € 7,50

 

(De oaljekoeken wurde bakt troch Bakkerij Posthuma fan Wommels)

Op 17 desimber wurd yn sporthal De Greidhoeke in sealkeatswedstryd organisearre. Der wurd keatst mei de sêfte bal. Eltsenien kin trije kear keatse en we begjinne om 12.00 oere. Opjaan is mooglik fia de side (klik by aginda op ‘Sealkeatsen’) as stjoer in berichtje nei bestjoerslid Jort.

Freed 21 oktober sette de KF Wommels de winnaressen fan de Jong Famme Partij 2016, it pertoer fan Anna-Brecht Bruinsma, Marzten Deinum en Sjanet Wijnia mei de koach Wichard Deinum noch efkes yn it sintsje foar dizze knappe prestaasje. De froulju kamen mei famylje en freonen yn in feestlik fersierde kantine. Under it genot fan in bakje kofje mei oranjekoeke koe eltsenien earst efkes bijprate oer it ôfrûne keatsskoft. Dêrnei wiene der in oantal minsken dy’t de winnaressen graach tasprekke woene.