Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Net ferjitte foar alle minsken die noch gefulde koeken foar snein keapje moatte, sjoch it berjocht fan FB:
Aanstaande zaterdagochtend zullen Fraukje, Hiske en Amarins in de Poeisz van Scharnegoutum aanwezig zijn om te helpen bij de verkoop van; hééééérlijke gevulde koeken 4 voor maar 2,-! En natuurlijk 15 extra munten, voor de koker van de KF.

As foar it papier yn’t lytste keamerke!!!!
Nog zo’n goeie aanbieding. Heerlijk voor elk zacht kaatskontje! en sla maar groot in, het raakt immers altijd wel weer op 16 rollen voor maar 3,29 en 10 extra munten voor in de koker van de KF.

Dus net stinne…………………mar derhinne en stypje us KF!!!!!

De oprop foar in trainer foar de kategorie welpen wie hiel rap beslikke en der wiene twa enthousiaste oanmeldingen.
No wurd der foar de  jonges/famkes kategorie noch in enthousiaste trainer, as trainers socht.

Ik hoopje dat we ek dizze kear hiel rap melde kinne dat de KF fersjoen is!

Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
email: amarinsje41@hotmail.com

Der ha sich twa trainers oanmeld om de welpen dit jier te trainen.
Fantastisch!!!

Foar de leeftiidsgroep fan de welpen syket de KF noch in enthousiaste trainer.
Wa wol us helpe om dizze groep nei in (noch) heger nivo te bringen.

Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
email: amarinsje41@hotmail.com