Yn 2016 hat de Keatsferiening Wommels derfoar keazen, yn gearspraak mei in advyskommisje, om de organisaasje fan de bekende keatspartij De Freule ûnder te bringen yn in stichting. Dizze stichting hat sûnt dizze moanne in bestjoer fûn.

De folgjende persoanen sille sitting nimme yn it bestjoer: Gerrit Flisijn, René Politiek, Anke Strikwerda, Jantine Weidenaar en Johan van Tuinen as foarsitter.
It stichtingsbestjoer is fan 2017 ôf ferantwurdlik foar de organisaasje fan De Freule, en sil de kommende moannen yn oparbeidzjen mei alle frijwilligers harren bêst dwaan om op woansdei 9 augustus in moaie keatsdei te organisearjen.

Mei freonlike groetnis,
Út namme fan it bestjoer,
Johan van Tuinen

Op sneon 17 desimber wie de jierlikse sealkeatswedstryd yn Easterein. Trije kear in ferskillende list, mei úteinlik 3 priiswinners;

1e priis  Jan Tjerkstra

2e priis  Jort Strikwerda

3e priis  Klaas Bouke Faber

 

It bestjoer noeget har frijwilligers en stipers út foar in krystborrel op freed 16 desimber. Komme jo ek foar in hapke en in snapke? Jo binne fan herte wolkom om 17.00 oere yn de kantine.

Yn de moanne desimber kin der fia de webside fan de Rabobank wer stimd wurde op dyn favorite feriening. Mei dizze stim krijt de feriening € 5,- fan de Rabobank. Stimme kin at jo in rekkeningnûmer ha by de Rabobank.
Stimme kin fia ûndersteande link.
Us ferieningscode is RLS150.
Tige tank!