Dinsdagavond 14 februari organiseert Doarpsbelang Wommels een avond voor en door Wommelsers. Onder leiding van Klaas Jansma hebben organisaties in Wommels de gelegenheid zich aan elkaar en aan de inwoners van Wommels te presenteren. Ook Keatsferiening Wommels is hierbij aanwezig.  Kom allen naar de Bogerman op dinsdagavond 14 februari om 19.15 uur.

Yn 2016 hat de Keatsferiening Wommels derfoar keazen, yn gearspraak mei in advyskommisje, om de organisaasje fan de bekende keatspartij De Freule ûnder te bringen yn in stichting. Dizze stichting hat sûnt dizze moanne in bestjoer fûn.

De folgjende persoanen sille sitting nimme yn it bestjoer: Gerrit Flisijn, René Politiek, Anke Strikwerda, Jantine Weidenaar en Johan van Tuinen as foarsitter.
It stichtingsbestjoer is fan 2017 ôf ferantwurdlik foar de organisaasje fan De Freule, en sil de kommende moannen yn oparbeidzjen mei alle frijwilligers harren bêst dwaan om op woansdei 9 augustus in moaie keatsdei te organisearjen.

Mei freonlike groetnis,
Út namme fan it bestjoer,
Johan van Tuinen

Op sneon 17 desimber wie de jierlikse sealkeatswedstryd yn Easterein. Trije kear in ferskillende list, mei úteinlik 3 priiswinners;

1e priis  Jan Tjerkstra

2e priis  Jort Strikwerda

3e priis  Klaas Bouke Faber

 

It bestjoer noeget har frijwilligers en stipers út foar in krystborrel op freed 16 desimber. Komme jo ek foar in hapke en in snapke? Jo binne fan herte wolkom om 17.00 oere yn de kantine.