Troch te min dielname is de besite oan it keatsmuseum ôflast.

Keningspartij 30 april 2017
Snein 30 april wurdt de fjirde Keningskeatspartij op it keatslân hâlden. Moarns om 10.30 stjit de kofje mei wat er by klear. Om 11 oere wurdt der keatst. Elts kin meidwaan, ek net-leden, fan kabouter oant supersenior. Ôfhanklik fan de dielname wurdt besocht dat elk op har/syn nivo keatse kin. Om it fjild hinne wurdt noch ien en oar organisearre, sadat het foar elts in gesellige dei wurdt. Op de website fan Keatsferiening Wommels folget letter mear ynformaasje.

Algemiene Ledefergadering KF Wommels

Woansdei 22 maart 2017 om 20.00 ûre yn de kantine