Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Eltsenien betanke foar de ynset en hulp, in moai bedrach wer de KF fest wol in moaie bestimming foar fine kin.

De KF siket in schmink(st)er(s) foar snein 29 april tidens de Keningspartij.
Wa wol frijwillich dizze dei de jeugd (en miskien ek wol de senioaren???) fraai beskilderje?
Belangstelling? Lit it efkes witte by Aaltje Postma. purryduck@hotmail.com

Alles wurd der oan dien om it fjild poerbest te krijen. Ek Leanbedriuw Okkema is drok besich, it fjild wurd rolle, faait en prikt, alles om it fjild op en top te krijen.