Tiisdei 18 july is de bekertjepartij by de jeugd keatst, sponsor wie Wheagan.

Hierbij weer even een verslag en tussenstand van het competitie kaatsen. Het blijft lekker druk op de donderdag avond. Gemiddeld zijn er zo’n 18 kaatsers op de been.

Juster is der teatst yn Wommels.

Sneon 1 july ha Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia foar de twadde kear de Jong Fammepartij wûn! Dit ha se dien troch yn’e finale mei 5-1 en 6-0 fan it twatal fan Ljouwert te winnen.