Additional menu

Eltse tongersdeitejûn om 19:30 is der it kompetysjekeatsen. Opjefte fynt plak oan’t in ketier foar oanfang fan’e wedstriid. Hjirûnder fine jo it einklassemint fan seizoen 2016:

 

Foarnamme Efternamme Foar Tsjin
Jelle de Vries          1e 62 45
Gerrit Postma           2e 55 46
Jan de Vries          3e 47 45
Pieter Vellinga 45 42
Jort Strikwerda 44 30
Johan Bos 40 38
Jeen Houtsma 38 41
Aaltje Postma           1e 35 25
KB Faber 32 31
Durk Klijnsma 31 22
Tjeerd de Vries 31 45
Folkert Wijnia 30 14
Johan de Graaf 30 36
Bouke Fopma 26 12
Jelle Wiersma 26 34
Johan Delfsma 23 23
Pieter de Vries 21 9
Gerrit Jan Veenendaal 21 25
Broer Greidanus 20 21
Jeroen Brouwer 17 15
Djoeke Eringa 16 13
Wesley van de Wint 12 16
Cornelis Bruinsma 10 8
Eeltje Postma 9 7
Sjoerd de Vries 7 0
Rudy Dijkstra 7 4
Sanne Jorritsma 7 4
Douwe Kooistra 7 4
Wouter Jan Postma 7 5
Jelle Jan Sybrandy 7 10
Anne Brouwer 6 12
Sybren Hoekstra 6 12
Sietske Faber 4 6
Amarins Wiersma 4 6
Wytse Yntema 2 6
X