Additional menu

Lidmaatskip

Keatsferiening Wommels kent gewone leden en jeugdleden. Gewone leden zijn personen die op 31 december 2020 de 19-jarige leeftijd hebben bereikt.

Jeugdleden zijn personen die op 31 december 2019 de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie wordt geïnd met behulp van een nota. Deze nota wordt in mei 2021 aan de leden toegezonden. In het contributiebedrag is tevens de toegangsprijs tot de Freulepartij 2021 begrepen.

De contributie bedraagt voor leden met niet-actieve partners € 35,00. Zowel deze leden, als hun niet actieve partners, krijgen een toegangskaart voor de Freule.
De contributie voor de overige leden bedraagt € 27,50. Voor jeugdleden bedraagt de contributie € 15,00.

In verband met de afdracht aan de KNKB wordt u verzocht de contributie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli te betalen. Bij late betaling loopt u het risico op € 2,50 aanmaningskosten.

Degenen die lid willen worden kunnen zich bij één van de bestuursleden aanmelden.
Verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of opzegging graag schriftelijk doorgeven. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk tegen het einde van het jaar en moet voor 31 december schriftelijk zijn gemeld. Bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag over het lopende jaar verschuldigd.

X