Additional menu

Lidmaatskip

Keatsferiening Wommels kent seniorenleden en jeugdleden. Seniorenleden zijn personen die op 31 december 2021 de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

Jeugdleden zijn personen die op 31 december 2021 de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie wordt geïnd met behulp van een nota. Deze nota wordt in mei 2022 aan de leden toegezonden. In het contributiebedrag is tevens de toegangsprijs tot de Freulepartij 2023 begrepen.

De contributie bedraagt voor leden met niet-actieve partners € 37,50. Zowel deze leden, als hun niet actieve partners, krijgen een toegangskaart voor de Freule.
De contributie voor de overige leden bedraagt € 30,00. Voor jeugdleden bedraagt de contributie € 20,00. Kosten voor de zomertraining zijn €20,00.

In verband met de afdracht aan de KNKB wordt u verzocht de contributie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli te betalen. Bij late betaling loopt u het risico op € 2,50 aanmaningskosten.

Verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of opzegging graag schriftelijk doorgeven. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk tegen het einde van het jaar en moet vóór 31 december schriftelijk zijn gemeld. Bij tussentijdse opzegging is men het volledige contributiebedrag over het lopende jaar verschuldigd.Degenen die lid willen worden kunnen zich bij één van de bestuursleden aanmelden of via penningmeester@kfwommels.nl

of via onderstaande formulier.

X