Additional menu

Een nieuwe opzet van de Alle de Jong partij. Het bestuur van KF Wommels heeft de afgelopen jaren moeten constateren, dat aan het einde van het kaatsseizoen de belangstelling voor deelname en bezoek aan de Alle de Jong partij gestaag afneemt. Alhoewel er voldoende gegronde redenen zullen zijn betreffende het waarom, hebben wij gemeend geen diepgaande enquetes te moeten houden, maar het antwoord bij de eerste klas kaatsers zelf neer te moeten leggen.

Nu is het natuurlijk ook zo dat kaatsen op het kaatsveld plaats vindt en niet van achter het groene laken, daarom hebben wij voor de Alle de Jong partij het volgende in het leven geroepen: KF Wommels creëert drie geldprijzen op basis van het aantal parturen dat zich inschrijft, hiervoor wordt door de vereniging per partuur € 50 beschikbaar gesteld. De eerste prijs bedraagt vervolgens 50% van het totaal bedrag, de tweede prijs 30% en tot slot 2 x 10% voor de derde prijs. Als voorbeeld: wanneer zich 30 parturen opgeven, bedraagt het totaal € 1500 en wordt aan de winnaars € 750 uitgekeerd. Mocht nu blijken dat door deze maatregel meer parturen dan voorgaande jaren meedoen, wat wij natuurlijk hopen, dan weten we vanaf dat moment dat naast het kaatsen ook de vorm waarin de prijzen beschikbaar worden gesteld, belangrijk is. Met dit initiatief hopen wij de dalende tendens een halt toe te roepen en de Ale de Jong partij voor nu en de volgende 25 jaar met plezier te kunnen organiseren.

 

Útslach 2013
1 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
5
2
2 Enno Kingma WESTHOEK
Kees van der Schoot SEXBIERUM
6
2
Dylan Drent HARLINGEN
Peter de Boer LEEUWARDEN Rick Poortstra ST. JABIK
3
Johan Diertens DRONRYP
5
0
4
Ane Jan Knol BOLSWARD
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
6
4
Yde Miedema BOLSWARD
Jelte Visser SEXBIERUM Gijsbert Knol BOLSWARD
5
Marten Bergsma MINNERTSGA
1
5
6
Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Mart van der Molen WITMARSUM
4
6
Jacob Zaagemans WORKUM
Wierd Baarda DRONRYP Gert Jan Meekma WITMARSUM
7
Menno van Zwieten PEINS
5
5
8
Peter van Zuiden TJERKWERD
Folkert v.d. Wei WITMARSUM
6
4
Tjerck Karsten BOLSWARD
Hans Wassenaar TZUMMARUM Gerrit Jan Duiven HARTWERD
9
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
5
1
10
Rudmer Okkinga ARUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM
6
0
Rein Hiemstra ST. ANNA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS Richard Tamminga HURDEGARYP
11
Kars Zeinstra FRANEKER
5
5
12
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Krijn Hiemstra ST. ANNA
8
6
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Willem Heeringa TZUMMARUM Roel Hoekstra TERNAARD
13
Feiko Broersma EASTERLITTENS
5
4
14
Arjen van der Zee FIRDGUM
Sip Jaap Bos ANJUM
6
6
Niels van der Wal DEINUM
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM Hindrik Sytema DEINUM
15
Elgar Boersma FOUDGUM
1
5
16
Site Ferwerda Groningen
Jelmer Hofstee WJELSRYP
0
6
Siebe Greidanus WJELSRYP
Douwe Anema NES (D) Jouke Bosje LEEUWARDEN
17
Haye Jan Nicolay BRITSUM
2
5
18
Pieter van Althuis FRANEKER
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
2
6
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
Jan Schurer FRANEKER Steven de Bruin TZUMMARUM
19
Bart Reijenga WITMARSUM
0
5
20
Willem Jan Postma EXMORRA
Jelmer Westra BERLTSUM
0
6
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Remco Dijkstra BERLTSUM Hillebrand Visser MAKKUM
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
5
2
22
Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Allard Hoekstra FRANEKER
6
6
René Anema BALK
Frederik van der Meij BERLTSUM Tjibbe Hansma MUNEIN
2E OMLOOP
1
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
5
4
3
Johan Diertens DRONRYP
Kees van der Schoot SEXBIERUM
6
0
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
Peter de Boer LEEUWARDEN Jelte Visser SEXBIERUM
6
Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
3
5
7
Menno van Zwieten PEINS
Jacob Zaagemans WORKUM
4
6
Folkert v.d. Wei WITMARSUM
Gert Jan Meekma WITMARSUM Hans Wassenaar TZUMMARUM
9
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
5
2
11
Kars Zeinstra FRANEKER
Laas Pieter van Straten FEINSUM
6
2
Krijn Hiemstra ST. ANNA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS Willem Heeringa TZUMMARUM
13
Feiko Broersma EASTERLITTENS
2
5
16
Site Ferwerda Groningen
Sip Jaap Bos ANJUM
4
6
Siebe Greidanus WJELSRYP
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM Jouke Bosje LEEUWARDEN
18
Pieter van Althuis FRANEKER
5
2
20
Willem Jan Postma EXMORRA
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
6
2
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Steven de Bruin TZUMMARUM Hillebrand Visser MAKKUM
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Allard Hoekstra FRANEKER
Frederik van der Meij BERLTSUM
3E OMLOOP
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
5
5
1
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Allard Hoekstra FRANEKER
6
4
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Frederik van der Meij BERLTSUM Peter de Boer LEEUWARDEN
7
Menno van Zwieten PEINS
5
3
9
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
Folkert v.d. Wei WITMARSUM
6
2
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Hans Wassenaar TZUMMARUM Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
16
Site Ferwerda Groningen
5
1
18
Pieter van Althuis FRANEKER
Siebe Greidanus WJELSRYP
6
2
Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
Jouke Bosje LEEUWARDEN Steven de Bruin TZUMMARUM
4E OMLOOP
21
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
2
5
7
Menno van Zwieten PEINS
Allard Hoekstra FRANEKER
6
6
Folkert v.d. Wei WITMARSUM
Frederik van der Meij BERLTSUM Hans Wassenaar TZUMMARUM
16
Site Ferwerda Groningen
Siebe Greidanus WJELSRYP
Jouke Bosje LEEUWARDEN
FINALE
              WINNAARS ALLE DE JONG 2013
16
Site Ferwerda Groningen
2
5
7
Menno van Zwieten PEINS
Siebe Greidanus WJELSRYP
4
6
Folkert v.d. Wei WITMARSUM
Jouke Bosje LEEUWARDEN Hans Wassenaar TZUMMARUM

 

X