Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

13 maaie ledenpartij senioren

Sneon 13 maaie wurdt der wer ledenkeatst, we begjinne om 16:00. Graach hjirûnder opjaan en oant folgjende wike sneon!