13 maaie ledenpartij senioren

Sneon 13 maaie wurdt der wer ledenkeatst, we begjinne om 16:00. Graach hjirûnder opjaan en oant folgjende wike sneon!