Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

2jun

Wheagan Senioaren partij16:00 - 16:00

8jun

Federaasje Wommels ofdieling17:00 - 17:00

10jun

De Walrus Pearke keatsen senioaren11:00 - 11:00

12jun

Pearkekeatsen Jeugd18:00 - 18:00

14jun

Feestkeatse mei sefte bal13:00 - 13:00

23jun

Bunspartij Skoallejonges (NK)10:00 - 10:00