Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

De oprop foar in trainer foar de kategorie welpen wie hiel rap beslikke en der wiene twa enthousiaste oanmeldingen.
No wurd der foar de  jonges/famkes kategorie noch in enthousiaste trainer, as trainers socht.

Ik hoopje dat we ek dizze kear hiel rap melde kinne dat de KF fersjoen is!

Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
email: amarinsje41@hotmail.com

Der ha sich twa trainers oanmeld om de welpen dit jier te trainen.
Fantastisch!!!

Foar de leeftiidsgroep fan de welpen syket de KF noch in enthousiaste trainer.
Wa wol us helpe om dizze groep nei in (noch) heger nivo te bringen.

Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
email: amarinsje41@hotmail.com

 

Beste kaatsvriend en/of vriendin,

KF Wommels nodigt jou hierbij uit voor de verlengde zomertraining van het kaatsseizoen 2018. Dit jaar willen we jou nog beter voorbereiden op de wedstrijden van het nieuwe seizoen.