Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 19.45 oere)

 

Dit is de leste wike fan de jeugd sponsor aksje fan de Poiesz, ferjit ek net om noch efkes te stimmen foar us KF, hjir kin we noch ekstra munten mei fertsjinje.
Stim fia: https://www.poiesz-supermarkten.nl/toolkit/jsa-stemactie

De trainingsdag van de jongens/meisjes categorie is gewijzigd naar de woensdagavond van 19:00-20:00. In verband met een te nat veld kon er afgelopen week niet gemaaid worden. Het gras is dus nog te lang om te kunnen trainen. De training van de pupillen en schooljongens/meisjes op dinsdag 3 april en de training van de jongens/meisjes op woensdag 4 april zal dus komen te vervallen. Het gras wordt komende week gemaaid dus resp. 10 en 11 april kunnen we wel los

Fan de jeugdkommisje de understeande utnoeging:

Groep 3, 4 en 5 doche mei en hawwe de earste 3 kear it opslaan, utslaan en is tuskenspul traint.