Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Juster is der teatst yn Wommels.

De heren fan it Wommelser jeu de pelote partoer ha yn’e 2e ronde mei 8-3 ferlen fan Easterlittens.

Snein 26 juny is dêr famyljekeatst. Der wie in moaie list mei 10 partoer.

Er is de afgelopen weekenden weer volop gekaatst door de jeugd.