Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Competitie 10 juni

Het is wel eens drukker geweest, maar met dit mooie weer! Is het fantastisch kaatsen!
Volgende week hopelijk weer volle bak!

20140610-193637-70597720.jpg