Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Competitiekaatsen weer volop los

De jeugdleden zijn weer volop aan het competitiekaatsen. Mooi droog kaatsweer, de frisse temperatuur doet niets af aan de kaatslust!