Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

D.E.L. Kleding

Vanavond kunnen de D.E.L. shirts worden opgehaald door de jeugd die federatie en/of KNKB kaatst.

Locatie: Kantine
Tijd: 19:00 – 20:00 uur