Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Earste kompetysje grut sukses

Mei in net al te grutte opkomst fan 6 minsken, waard der moai keatst. Fuort de earste partij 5-5 6-6!

Der waard trije tsjin trije keatst:

Bouke Fopma
Jort Strikwerda
Egbert Postma

tsjin

Broer Jacob Greidanus
Jan Mulder
Frans Fopma

It partoer fan Bouke wûn mei 5-5 6-6!