Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Famyljekeatsen 25 juny

Snein 26 juny is dêr famyljekeatst. Der wie in moaie list mei 10 partoer. De winners wiene de famylje Bootsma, die de finale wûn ha fan famylje de Vries. Yn’e ferliezersronde is de famylje Eringa 1e wurden en 2e de famylje Postma. It wie in tige slagge dei!