Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Federatie útslaggen

Der kamen noch in oantal útslaggen binnen fia utslagen@kfwommels.nl

Pupillen:

Huins, woensdag 7 mei: Marrit Meijer 2e prijs verliezersronde

Jorwert, woensdag 14 mei: Eljer Wiersma 2e prijs en Marrit Meijer 1e prijs verliezers ronde