Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Inlooples wintertraining

Donderdagmiddag organiseerde de jeugdcommissie van de KF een inlooples bij de wintertraining. Er was een grote opkomst en al met al een groot succes!