Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Kompetysje keatsen 23 maaie

Jort Strikwerda 5 2 Bouke Fopma
Jildou 6 2 Frans Fopma
Wietse Fopma 5 5 Jelle de Vries
Durk Klijnsma 6 2 Folkert