Additional menu

De webside wurdt byholden troch Amarins Wiersma.

Hawwe jim ynformaasje, nijs, fragen of opmerkings, mail se nei ynfo@kfwommels.nl

Foar it trochjaan fan útslagen, foto’s en ferslagen brûke jo utslagen@kfwommels.nl

Per adres:
Aaltje Postma
Tywert 4
8731 CL Wommels

Tillefoannr kantine:
06-81443244