Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

De webside wurdt byholden troch Amarins Wiersma.

Hawwe jim ynformaasje, nijs, fragen of opmerkings, mail se nei ynfo@kfwommels.nl

Foar it trochjaan fan útslagen, foto’s en ferslagen brûke jo utslagen@kfwommels.nl

Per adres:
Janneke van der Wal
Molewâl 30
8731 AD Wommels

Tillefoannr kantine:
06-81443244