Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Leste wike Poiesz aksje!

Dit is de leste wike fan de jeugd sponsor aksje fan de Poiesz, ferjit ek net om noch efkes te stimmen foar us KF, hjir kin we noch ekstra munten mei fertsjinje.
Stim fia: https://www.poiesz-supermarkten.nl/toolkit/jsa-stemactie