Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Mear útslaggen fan it ôfrûne wykein

Freed 9 mei wie der in Federatie wedstriid yn Itens. Hjirby wûn Jan Sytsma de 1e yn de verl. ronde by de skoalbern en Solomon de Hoop de 2e priis by de Jongens en Famkes.