Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Opbringst WC-papier aksje € 900,-

Yn wike 17 binne de leden fan Keatsferiening Wommels mei ‘húskepapier’ lâns de doarren gien om jild yn te sammeljen foar nije ôfdielingsklean. De aksje hat € 900,- opbrocht. Wy as bestjoer binne hjir tige wiis mei.

Wy wolle dan ek alle frijwilligers, Tineke en Japke yn it bysûnder, betankje foar jimme ynset.

It bestjoer