Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Bij de KNKB is onlangs de cursus voor jeugdscheidsrechter begonnen. Vanuit Wommels doet Wessel mee, bij deze veel succes!

Folgjende wike woansdei, 27 desimber, 17:00 is der sealkeatsen! Jou dy gau op:

Hjoed is de bestellijst foar de oaljekoeken foar ús feriening rûnbrocht. Folgjende wike wurdt dizze troch ús jeugdleden ophelle. Graach gelyk betelje, dan hoeve we âldjiersdei allinich noch mar te besoarchjen.

Rinne jo de bern mis? Dan kin jo de bestelling ek fia de mail trochjaan.

 

Heb je altijd al willen kaatsen of wil je het weleens proberen? Dan is dit je kans!