Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Rom 90 keatsers en keatsters hawwe der in spektakel fan makke op de earste ledenpartij fan it jier. It waar siet net altiid mei, mar it wie in tige slagge dei, mei in lange en gesseliche neisit.
hjir alfest in oantal foto’s dy ik binnen krigen haw, spittich moatte de foto’s fan de winnende senioaren noch untfongen wurde, mar dan sil se ek tahekke wurde.
(Klik op in foto om dizze grutter te krijen en op de pylkjes derunder om se allegearre te besjen)

Juster de twadde partij foar de manlju’sploech Jeu de Pelote. De earste wedstriid wie yn en tsjin Spannum, hjir waard wun mei 10-3. Juster de earste thuswedstriid tsjin Weidum-2. In moaie striid, mei goed keatsen waard it 10-6 foar de Wommelser manlju.
Fierder is de lotting west foar de Keningspartij, hast 90 keatsers en keatsters sil “acte de presence” jaan, wat in moaie opkomst!

Ofroune tiisdei bin de trainingen foar de jongste groepen ek wer op it fjild los gien. Ek troch it skoallekeatsprojekt is der in moaie grutte opkomst.
Wa wit sit hjir de lettere toppers by foar de haadklasse manju en froulju….

Eltsenien betanke foar de ynset en hulp, in moai bedrach wer de KF fest wol in moaie bestimming foar fine kin.