Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De KF hat twa robot maaiers oanskaft, de ofbakening is oanbrocht en de maaiers bin al yn aksje.
Klik op de foto om dizze hielendal yn byld te krijen.

Ah goeiedag dames en heren,
En toen wie der alwer in jier foarby! 🙂 It keatsen giet wer hast los!
Dit betsjut dat de kantine wer bemand(vrouwd) wurde moat . Wy hoopje dat we hjirby wer op jim rekkenje kinne. As kommisje sille wy ek in oprop dwaan foar meer kantinefrijwilligers. Hoe meer frijwilligers, des te minder tsjinsten foar in ieder.
Wy wolle jim utnoegje foar woansdei 11 april, fanof 19.30 yn de keatskantine.

Dit is de leste wike fan de jeugd sponsor aksje fan de Poiesz, ferjit ek net om noch efkes te stimmen foar us KF, hjir kin we noch ekstra munten mei fertsjinje.
Stim fia: https://www.poiesz-supermarkten.nl/toolkit/jsa-stemactie

De trainingsdag van de jongens/meisjes categorie is gewijzigd naar de woensdagavond van 19:00-20:00. In verband met een te nat veld kon er afgelopen week niet gemaaid worden. Het gras is dus nog te lang om te kunnen trainen. De training van de pupillen en schooljongens/meisjes op dinsdag 3 april en de training van de jongens/meisjes op woensdag 4 april zal dus komen te vervallen. Het gras wordt komende week gemaaid dus resp. 10 en 11 april kunnen we wel los