Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Teatsen 9 july 2017

Juster is der teatst yn Wommels. Dêr wie in leuke opkomst mei 10 partoer. Dit binne de winners!